Để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ xét nghiệm thì Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự và phạm vi hoạt động chuyên môn.

Luật sư tư vấn hôn nhân...