Hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức được hiểu là những quyết định, hành vi quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức đó.

Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất.

khởi kiện hành vi của chủ tịch UBND xã về việc không trả lời khiếu nại đến tòa án nhân dân cấp huyện là đúng thẩm quyền

Cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hay người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính

Việc khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính phải tuân theo trình tự cụ thể theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.