Bên cho vay không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn...