Luật sư tư vấn về vốn pháp định...

Luật sư tư vấn về việc kinh doanh bất động sản và có chịu quy định về vốn pháp định...

Kể từ ngày 01/11/2015 thì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận mức vốn pháp định.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Vốn điều lệ, vốn pháp định theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Những vấn đề doanh nghiệp cần chú ý khi thành lập doanh nghiệp liên quan tới vốn pháp định, vốn điều lệ.

Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Ngành nghề tư vấn, thiết kế, thi công cơ khí không phải ngành nghề yêu cầu vốn pháp định