Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH một thành viên.

Thành viên cũ chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác

Anh (chị) có thể rút vốn khỏi công ty bằng cách yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của anh (chị) hoặc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc người khác theo quy định.

Thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn được quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo quy định của pháp luật.

Thành viên góp vốn của Công ty TNHH hai thành viên chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình khi đã yêu cầu thành viên còn lại mua lại phần vốn góp của mình nhưng người đó không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Giám đốc công ty muốn chuyển nhượng 51% vốn cho người khác thì giám đốc phải chàn bán phần vốn góp đó cho các thành viên khác của công ty với cùng điều kiện.

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác theo quy định của pháp luật ...

Thành viên góp vốn thành lập Công ty TNHH có 5 thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp do không thể tham gia quản lý hoạt động của công ty

Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định vềchuyển nhượng phần vốn góp

Thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Cổ đông góp vốn (không phân biệt có tham gia quản lý công ty hay không), thì thu nhập nhận được khi chia lợi nhuận cho cổ đông phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (mua đất) là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%).

Công chức và là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không có quyền mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty)

Một người chỉ được coi là cổ đông của công ty khi người đó sở hữu ít nhất một phần vốn góp của công ty. Trường hợp, các cổ đông trong công ty đã thu hồi vốn góp và thì họ không còn là cổ đông của Công ty kể từ khi hoàn thành thủ tục thu hồi vốn góp.

Doanh nghiệp nhận vốn góp, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 131/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn ,mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam thì doanh nghiệp Việt Nam

Cá nhân nào không có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh?

Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó để trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận; hoặc chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó.

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu.