Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

Phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập bao gồm : phí cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, phí thông báo điều lệ, phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Dựa vào tính chất công việc được tiến hành, thủ tục hành chính được chia thành hai loại: Thủ tục hành chính nội bộ và thủ tục hành chính liên hê.

Điều 41 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật này.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó

Ly hôn theo yêu cầu của một bên 1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ,...

Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định.

Người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận trừ trường hợp có quy định khác; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất,

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí...

Hiện vợ chồng bạn có làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, vậy người con sinh ra của 2 vợ chồng sẽ là con ngoài giá thú

Khi giải thể doanh nghiệp thì các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự được quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây: a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án...

Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Khoản 1 điều 58 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế.

Việc thay đổi người tiến hành tố tụng có thể do người tiến hành tố tụng tự mình từ chối tiến hành tố tụng hoặc có đề nghị thay đổi của những người có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Trình tự xử lý kỷ luật sa thải được tiến hành căn cứ Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động.