Theo Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả...

Tin tức thời sự thuần túy đưa tin không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.