Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người sử dụng đất có được mảnh đất trên là từ việc mua bán, chuyển nhượng giữa cá nhân với nhau, do đó trong quá trình sử dụng đất, người sử dụng đất có trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 15 Thông tư số 153/2011/TT-BTC

Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên quy định tại Điều 10 của Luật này thì được miễn thuế.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hạn mức diện tích, tiền thuế đất khi làm sổ hồng.

Luật sư tư vấn về thuế và phí phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản.

Luật sư tư vấn về cấp sổ đỏ, thuế đất, quyền sử dụng đất thừa kế...

Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.