Khi người lao động có vi phạm nội quy lao động hay không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận thì bên thuê lại có nghĩa vụ trả lại lao động cho doanh nghiệp cho thuê lại, cung cấp bằng chứng về hành vi vi phạm của người lao động để xem xét xử lý kỷ luật lao động.

Khi người lao động thuê lại vi phạm nội quy lao động thì bên thuê lại có nghĩa vụ trả lại lao động cho doanh nghiệp cho thuê lại, cung cấp bằng chứng về hành vi vi phạm của người lao động mà không có quyền sa thải người lao động thuê lại.

Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh

Cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được cho thuê lại lao động khi được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động và chỉ được thực hiện đối với một số ngành nhất định.

Doanh nghiệp cho thuê để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo mức vốn pháp định, đồng thời mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định. Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp muốn hoạt động cho thuê lại lao động phải đáp ứng những điều kiện gì? những lưu ý đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động là gì?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về ký phụ lục hợp đồng đối với công ty cho thuê lại lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về những quy định của pháp luật cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, trước khi hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin cấp phép cho thuê lại lao động tại cơ quan có thẩm quyền.

Công ty tôi đang làm việc thường xuyên bắt tôi và các lao động được thuê lại làm thêm giờ mặc dù không có trong hợp đồng...

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau...

Khi hết thời hạn thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê không được tiếp tục cho thuê lại người lao động với bên thuê lại mà người lao động thuê lại vừa hết thời hạn cho thuê lại.