Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng chậm thanh toán thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không...

Những bất cập của BLDS 2005 liên quan đến lãi suất trong đó có lãi suất cơ bản được thi hành trong suốt một thời gian dài đã được Bộ luật dân sự năm 2015 thay thế, đã bỏ quy định lãi suất cơ bản.

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 167/2010/TT-BQP về tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Điều 29 Luật nghĩa vụ quân sự được sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định những công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ.

Những đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ bao gồm: Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ và học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Ký thay hợp đồng lao động cho người khác là vi phạm về thẩm quyền ký kết như vậy hợp đồng vô hiệu và hai bên không có trách nhiệm phải thực hiện hợp đồng này.

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; 2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có được tổ chức đám cưới không.

Khi người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân từ một tuần trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tạm ứng tiền lương cho họ nhưng tối đa không quá một tháng lương và phải hoàn trả lại số tiền đó trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khi cha của anh (chị) mất thì nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của ông ấy cũng chấm dứt.

Theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2005, anh đã tốt nghiệp cấp 3 thì không thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình.

Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Điều 3 Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ có quy định về trường hợp những công dân nam được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Khi nhận được giấy thì anh (chị) cần phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ. Nếu có lý do chính đáng không thể đến đúng thời gian và địa điểm .

Trong các chế độ, chính sách quy định tại Chương VI Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định không đặt ra quyền lợi về việc binh sĩ tại ngũ được ôn thi đại học trong thời gian nhập ngũ.

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 thì công dân nam đủ 18 tuổi thì được gọi nhập ngũ.