Tài sản chung vợ chồng được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Hợp đồng vay tài sản được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.

Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm...

Sau khi giải thể doanh nghiệp anh/chị không được cho thuê cơ sở kinh doanh của mình.

Vay vốn bằng việc thế chấp bằng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản.

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp.

Giao dịch bảo đảm được giao kết hợp pháp có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, trừ các trường hợp sau đây: Các bên có thoả thuận khác;...

Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp này thì việc xử lý tài sản đó được thực hiện theo thoả thuận của các bên; nếu không có thoả thuận thì tài sản được bán đấu gia theo quy định của pháp luật.

Điều 355 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về việc xử lý tài sản thế chấp.

Điều 348 Bộ luật Dân sự 2005 về nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản.

Theo quy định của pháp luật đất đai, việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với việc thế chấp tài sản gắn liền với đất là không bắt buộc, mà việc này được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.