Đối với giáo viên Trung học là Viên chức loại A1 do đó, theo quy định trên thì sau 3 năm Viên chức giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét tăng lương.

Công chức nhà nước, để được tăng lương theo quy định của pháp luật thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Mức hưởng chế độ thai sản của nữ lao động là mức bình quân tiền lương tiền công 06 tháng liền kề trước khi nghỉ chế độ thai sản.

Khi tăng lương mà người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động với mức lương như trong hợp đồng lao động thì bắt buộc phải ký thêm phụ lục hợp đồng lao động.

Người lao động thuộc diện tăng lương nhưng không được tăng lương thì có thể làm đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Chế độ nâng bậc lương đối với người lao động phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Cán bộ, công chức được tăng lương thêm 8% nếu thuộc đối tượng được tăng lương theo quy định của pháp luật.

Việc tăng lương thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được pháp luật quy định.

Trường hợp thay đổi tiền lương thì các bên có thể tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng mà không phải ký lại hợp đồng.

Khi tăng lương thì không cần phải ký lại hợp đồng lao động mà chỉ cần ký phụ lục hợp đồng sửa đổi bổ sung một số điều của hợp đồng lao động trước đây.

Sau khi điều chỉnh tăng 8% lương theo quy định mà thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng thì được tăng thêm 250.000 đồng/tháng...

Luật sư tư vấn về bảo hiểm y tế trái tuyến...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp có được hưởng tiền truy lĩnh tăng lương khi nghỉ thai sản không.

không tăng lương