Theo Nghị định 31/2019, kết luận nội dung tố cáo phải niêm yết ở nơi làm việc của người bị tố cáo, trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước.