Trước khi thực hiện việc chuyển nhượng di sản quyền sử dụng đất, cần phải thực hiện việc phân chia di sản. Việc tách khẩu không liên quan đến việc thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu; Người đã nhập vào sổ hộ khẩu...

Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú 2006.

Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu; Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn nhập hộ khẩu khi kết hôn.

Muốn tách khẩu sau ly hôn thì phải chuẩn bị sổ hộ khẩu, phiếu bảo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu nộp lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước.

Việc tách sổ hộ khẩu hay không đều không cản trở gì đến vấn đề ly hôn của chị.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc vợ chồng tách hộ khẩu.