Giữa hai hình thức chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp, mỗi một hình thức lại có những ưu điểm riêng và được quy định cụ thể tại các Điều 192 và Điều 193 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Trường hợp Công ty cổ phần tách thành hai công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp tách doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký tách doanh nghiệp.

Trường hợp tách doanh nghiệp, sẽ có hai trường hợp giải quyết công việc cho người lao động.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển số lỗ của doanh nghiệp khi tách doanh nghiệp.

Khi tách một doanh nghiệp thành nhiều doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp bị tách phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Chia và tách doanh nghiệp là hoạt động “tổ chức lại doanh nghiệp” nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ, phân biệt được hai hoạt động này.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục tách doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia, tách doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu những quy định chung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi tách doanh nghiệp.