Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.

Điều 5 nghị định số 23/2014/TT-NHNN của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 19 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toántại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán