Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đủ điều kiện về tuổi và số năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi... và một số nội dung khác.

Người lao động suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì có thể được xem xét hưởng lương hưu.

Người laao động bị suy giảm sức khỏe do tai nạn lao động sẽ được người sử dụng lao động chi trả toàn bộ chi phí phát sinh từ sơ cứu đến khi hồi phục sức khỏe, những chi phí mà Bảo hiểm không chi trả.

Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Khi bị suy giảm khả năng lao động, người lao động sẽ được nghỉ hưu trước tuổi.

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên...

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định cụ thể trong Luật bảo hiểm xã hội.

Pháp luật hiện tại không có quy định chi tiết về thời điểm giám định tai nạn lao động để đánh giá mức suy giảm khả năng lao động.

Các trường hợp giám định suy giảm khả năng lao động từ sau 01/01/2016 đều áp dụng các quy định Luật BHXH 2014.

Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định...

Người lao động đủ tuổi và đủ thời gian tham gia BHXH có thể được nghỉ hưu sớm do suy giảm 61% khả năng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm sức khỏe.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động 62%.

Về thủ tục tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 07/2010/TT - BYT hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định.

Theo Luật bảo hiểm xã hội khi khả năng lao động của người lao động bị suy giảm từ 81% trở lên thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.