Như vậy trách nhiệm hình sự không phụ thuộc vào sai lầm pháp luật mà phụ thuộc vào quy định của Bộ luật Hình sự.