Việc thu hồi đất nông nghiệp phải được thực hiện theo thủ tục, trình tự mà pháp luật quy định.