Có thể lựa chọn các hình thức niêm yết giá, có thể niêm yết giá trên từng sản phẩm hoặc ghi giá trên bảng nhưng phải rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng

Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

Mức trần thù lao công chứng về niêm yết hồ sơ khai nhận, thoả thuận phân chia di sản không quá 600.000 đồng/lần.

Sau khi nhận Quyết định chấp thuận niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết làm thủ tục đăng ký giao dịch với Sàn giao dịch chứng khoán/ trung tâm giao dịch chứng khoán