Hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại giống và khác nhau ở điểm nào? Một số đặc điểm cần lưu ý về hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại?

Khi giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại, các bên tham gia giao dịch cần nắm rõ một số vấn đề cơ bản liên quan đến loại hợp đồng này.

Gần đây mô hình nhượng quyền thương mại (franchise) đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp khi lựa chọn khởi nghiệp đã nghĩ đến nhận nhượng quyền thương mại để kinh doanh thay vì tự mình nghĩ và phát triển theo mô hình kinh doanh riêng.

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau ...