Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về hôn nhân...

Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm thuộc quyền nhân thân của tác giả nhưng không được bảo hộ vô thời hạn.

Người đã phạm tội, đã được xóa án tích thì được coi như người chưa từng phạm tội, nhưng không được coi là "lần đầu phạm tội".

Xuất phát từ bản chất của chế định án treo là không bắt người phạm tội phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà để họ tự giáo dục, cải tạo…

Theo Luật dân sự Việt Nam, quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Quyền có họ, tên là một trong những quyền nhân thân cơ bản nhất của mọi cá nhân, được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định, cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh - khoản 1 Điều 30. Đây là một trong những quyền nhân thân cơ bản và quan trọng đối với mọi cá nhân.

Quyền nhân thân đối với hình ảnh là một trong những quyền cơ bản gắn liền với mỗi cá nhân được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm trái phép đến quyền nhân thân đối với hình ảnh của cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quyền tác giả, quyền nhân thân chỉ thuộc về riêng cá nhân tác giả, không thể chuyển giao cho bất kì ai. Nhưng, quyền tài sản lại hoàn toàn có thể chuyển giao cho bất kì ai dưới các hình thức như bán, tặng cho…

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc để quý vị tham khảo.

Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật sư tư vấn đơn khởi kiện tranh chấp...