Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận về việc nghỉ không lương.

Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Luật sư tư vấn về việc nghỉ không lương có được ứng tuyển vào làm việc trong chi nhánh...

Để được hưởng thai sản thì trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn phải có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội, không phụ thuộc vào việc nghỉ không lương hay không.

Những trường hợp người lao động được nghỉ trong thời gian đã kí kết hợp đồng lao động thường phục vụ cho những tình huống, sự kiện cần thiết và cấp bách cho cuộc sống của người lao động thì họ vẫn được nghỉ và hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật.

Nếu sau khi nghỉ thai sản, người lao động cảm thấy sức khỏe vẫn còn yếu có thể xin nghỉ không lương.

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau: Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi...

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con;...

Nếu người lao động xin nghỉ việc không hưởng lương thì không có căn cứ để đóng BHXH.

Việc nghỉ không lương phụ thuộc vào sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động