Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật

Những người trực tiếp làm công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ thì đều đủ điều kiện để được hưởng phụ cấp độc hại hệ số là 0,2.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người làm công gây ra được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.

Trường hợp nghỉ hưu đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, mức lương hưu hàng tháng được xác định theo quy định của pháp luật.