Cơ cấu tổ chức công ty không có Ban kiểm soát thì công ty có thể thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức được hiểu là những quyết định, hành vi quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức đó.

Luật sư tư vấn và phân tích hai cách thức giải quyết đó là vấn đề kiểm soát sự tham gia của người ngoài vào nội bộ công ty và vấn đề cam kết góp vốn dựa theo những quy định mới nhất trong Luật Doanh nghiệp 2014.

Tư vấn pháp luật giải quyết tranh chấp doanh nghiệp...

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC không có tiêu thức dấu của người bán thì doanh nghiệp có thể tiến hành đóng dấu treo tại góc trái tờ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Tùy vào việc công ty thuê đất là trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hay trả tiền thuê đất hàng năm mà công ty có thể cho bạn thuê lại hoặc chỉ được cho thuê khi đã hoàn thành xong việc xây dựng kết cấu, cơ sở hạ tầng với thủ tục...