Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản là: Bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc để sinh.

Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng của người lao động.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP.

Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh

Luật bảo hiểm xã hội có quy định về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu hằng tháng.

Bộ luật Lao động năm 2012 không còn quy định hình thức xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng. NLĐ đang bị xử lý kỷ luật theo hình thức này sẽ chấp hành thế nào?

Theo quy định của pháp luật là mức lương thử việc ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó.

Hiện nay theo quy định của pháp luật thì người lao động khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các chế độ và mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về mức lương được hưởng sau khi nghỉ hưu.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản...

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, ...

Đến năm 2022 tức là khi bạn đủ 55 tuổi, có 25 năm tham gia đóng BHXH thì, mức lương hưu hằng tháng của bạn được tính bằng 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tư vấn pháp luật về tiền lương...

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên,...

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ...

Căn cứ Bộ luật lao động thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ, tết Công ty có trách nhiệm trả lương ít nhất bằng 300% (tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc), cộng với 100% tiền lương ngày của ngày nghỉ lễ, tết được hưởng nguyên lương.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội...

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.