Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Trường hợp nào thì người sử dụng lao động được giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng với người lao động.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Việc quản lý yêu cầu anh (chị) thử việc là trái pháp luật lao động.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có hành vi yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, ...

Hợp đồng lao động:Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động...

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động,...

Tôi giao kết hợp đồng theo mùa vụ với công ty. Tuy nhiên hết hạn hợp đồng mà tôi vẫn tiếp tục làm việc, chủ sử dụng lao động cũng không nói gì. Như vậy, tôi tiếp tục làm việc có được ký tiếp hợp đồng không?

Loại hợp đồng lao động:1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn...

Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động,...

Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động 2014 là điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phát sinh từ hợp đồng lao động.