Khi đã thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà công ty hoạt động trở lại phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới

Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt giai đoạn hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại.

Mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp sẽ theo công ty từ ngày thành lập đến ngày chấm dứt tồn tại doanh nghiệp. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc thay đổi mã số thuế.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp một số quy định về việc thay đổi mã số doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.

Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh...

Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân bắt buộc yêu cầu phải có số CMND của người được cấp nên trường hợp này công ty bạn dùng CMND chỉ là để hoàn thành thủ tục để đăng kí mã số thuế cá nhân cho người lao động là hợp pháp.

Đối tượng đăng ký thuế: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm,

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu thị, để quản lý hàng hóa thì trước tiên doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý để hỗ trợ khách hàng thực hiện đăng ký mã số, mã vạch.

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất được gọi là mã số doanh nghiệp, đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, mà chỉ là sự chuyển sang một mô hình hoạt động khác. Vì vậy, không phải thay đổi mã số doanh nghiệp và mã số thuế.

Điều 29 Luật quản lý thuế 2006 quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Khi mã số thuế bị khóa do chậm nộp tiền thuế môn bài, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục khôi mục mã số thuế tại cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định pháp luật về thuế

Nghĩa vụ nộp thuế của anh (chị) phát sinh từ thời điểm anh (chị) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp.

Thu nhập chịu thuế:Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này: Thu nhập từ kinh doanh...

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế: Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế đối với một số trường hợp cụ thể:...

Luật sư tư vấn thuế doanh nghiệp: Chứng từ điện tử đã tham gia giao dịch không được phép hủy, các trường hợp điều chỉnh sai lầm trong thanh toán điện tử được hướng dẫn cụ thể tại các phần hành nghiệp vụ