Số tiền cho thuê nhà được xác định là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân và được xác định là tài sản chung của hai vợ chồng.

Khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt, người thuê quyền sử dụng đất phải khôi phục tình trạng đất như khi nhận đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tài sản gắn liền với đất được giải quyết theo thoả thuận của các bên.