Hồ sơ lập dự án đầu tư được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư năm 2014.