Cơ cấu tổ chức công ty không có Ban kiểm soát thì công ty có thể thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ làm cho các tài sản vô hình “trở nên hữu hình hơn” bằng cách biến các tài sản đó thành tài sản độc quyền có giá trị mà có thể trao đổi trên thị trường.