Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.