Trong lĩnh vực quản lý văn bản hành chính, qua các văn bản điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực này như Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010.