Pháp luật quy định về điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp mới.

Thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục được quy định rõ trong Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.