Chủ sở hữu công ty có thể đồng thời là chủ sở hữu tài sản thế chấp trong hợp đồng thế chấp để vay vốn tại ngân hàng.