Việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong hợp đồng BCC được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Đầu tư năm 2014.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) được thực hiện theo khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 49 Luật Đầu tư năm 2014.