Điều 25 Nghị định 17/2010/NĐ-CP quy định về Hợp đồng bán đấu giá tài sản .