Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh.

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật doanh nghiệp năm 2014; Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực và nội dung biên bản cuộc họp.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh

Chủ tịch và thành viên khác của hội đồng thành viên bị cách chức khi công ty không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch hàng năm... mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nhưng không được đại diện chủ sở hữu chấp nhận.

Chủ tịch hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau: Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 92 của Luật doanh nghiệp 2014; Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;... và một số nội dung khác.

Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng tại khoản 1 Điều 67 Luật doanh nghiệp năm 2014 phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó.

Luật sư tư vấn hội đồng thành viên...

Đang thuộc Hội đồng thành viên nhưng sau đó vào làm việc trong cơ quan nhà nước thì có thể bị loại khỏi Hội đồng thành viên ...

Thủ tục triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh được quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp như sau:....

Theo quy định của pháp luật thì điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 59 Luật doanh nghiệp năm 2014; thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên được quy định tại khoản 3 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Theo quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp, thành viên có quyền thay đổi người đại diện theo ủy quyền bất kỳ lúc nào.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, nếu công ty TNHH một thành viên do tổ chức thành lập, thì trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty có thể có Hội đồng thành viên.

Nếu Kế toán trưởng của Công ty không phải là thành viên của công ty thì không thể nhận ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 Điều 9 Luật doanh nghiệp năm 2014 này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Thành viên góp vốn công ty hợp danh được quyền tham gia, thảo luận tại Hội đồng thành viên và biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quy định của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục thông qua quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.