Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp cổ đông góp vốn vào công ty là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.