Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Luật sư tư vấn hỗ trợ học nghề...

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường...

Việc học nghề, tập nghề do người sử dụng lao động tuyển để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề.

Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định về việc học nghề, học việc tại Điều 61.

Hợp đồng học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề...

Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động:1. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành...

Việc học nghề phải có hợp đồng học nghề bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề với người dạy nghề hoặc đại diện cơ sở dạy nghề...

Người lao động đã ký vào hợp đồng học nghề, điều đó có nghĩa rằng người lao động đã đồng ý và chấp nhận mọi điều khoản được đưa ra trong hợp đồng trong đó bao gồm cả việc phạt vi phạm hợp đồng trong trường hợp tự ý bỏ học nghề giữa chừng.

Giữa hợp đồng học nghề và thử việc khác nhau về bản chất, nên quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong mỗi loại hợp đồng sẽ khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện sản xuất kinh doanh, NSDLĐ có thể chọn hình thức ký hợp đồng thử việc hoặc học nghề (luật không cấm).

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Nghề đào tạo; b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo...

Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp hết thời gian học nghề thì có bắt buộc phải ký HĐLĐ không?

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.