HĐTV công ty TNHH hai thành viên trở lên có thẩm quyền thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.

Pháp luật doanh nghiệp không hạn chế việc công ty TNHH hai thành viên trở lên được quyền thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.