Luật sư tư vấn về cách viết hóa đơn giá trị gia tăng...

Luật sư tư vấn về hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với trường hợp phát hành hóa đơn lần 2 của bạn có màu sắc hóa đơn khác với lần 1 vậy trường hợp này ngoài thông báo phát hành hóa đơn bạn còn phải gửi kèm theo hóa đơn mẫu của hóa đơn lần 2

Cá nhân hoạt động th­ương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không thuộc đối thượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn...

Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh...

Luật sư tư vấn, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp...

Luật sư tư vấn về việc mua và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng...

Theo quy định hiện hành về hóa đơn của Bộ Tài chính, doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và ghi nhận chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu trên hóa đơn mua hàng ghi rõ tên, địa chỉ...

Đối với trường hợp đại lý bên anh (chị) là doanh (chị) nghiệp thì sẽ tự xuất hóa đơn phần chênh lệch bán vé (Hóa đơn gốc sẽ do hãng Hàng Không xuất trực tiếp cho công ty). Trường hợp đại lý bên anh (chị) là cá nhân – đoàn thể thì...

Anh (chị) làm mất cả quyển hóa đơn bao gồm cả đơn chưa lập và đã lập như vậy thì anh (chị) sẽ phải phạt hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC.

Luật sư tư vấn về việcxXuất hóa đơn giá trị gia tăng...