Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh để mở trung tâm môi giới gia sư