Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... và một số nội dung khác.

Luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...

giấy phép lao động

Luật sư tư vấn về việc cấp lại giấy phép lao động...

Điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trường hợp giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mất thì được cấp lại.

Theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì được cấp lại giấy phép lao động.

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì phải xin cấp giấy phép lao động mới.

Công dân nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những tình huống kỹ thuật nảy sinh làm ảnh hưởng tới kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Việc xin đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam được thực hiện tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép lao động là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Luật sư tư vấn về việc cấp đồng thời 2 giấy phép lao động...

Giấy phép lao động được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Khi giấy phép lao động hết hạn, người nước ngoài có thể làm thủ tục để gia hạn giấy phép lao động.

Dịch vụ cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ Tư vấn và đăng ký, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam, Công ty Luật TNHH Everest xin gửi đến quý khách những quy định mới nhất về giấy phép lao động tại Việt Nam.

Điều kiện cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Điều kiện cấp giấy phép lao động: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc... và một số nội dung khác.

Luật sư tư vấn về việc giấy phép lao động

Trường hợp người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động hết hạn thì việc cấp lại giấy phép lao động được thực hiện theo quy định Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.