Doanh nghiệp cho thuê để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo mức vốn pháp định, đồng thời mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy xin phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010 và Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài để quý vị tham khảo.

Luật sư tư vấn về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động website cho doanh nghiệp...

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi