Một trong các tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc là không được kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác

Giám đốc chi nhánh không đương nhiên có quyền đại diện cho chi nhánh, công ty mà quyền này chỉ phát sinh khi có sự san sẻ hay ủy quyền của người đại diện của công ty.

Giám đốc chi nhánh được đóng dấu vào những văn bản nào thì cần phải xác định phạm vi đại diện ở đây nhân danh ai và được thực hiện phạm vi ủy quyền trong giới hạn nào theo như thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định cấm Giám đốc công ty cổ phần không được làm giám đốc doanh nghiệp khác. Trường hợp muốn hợp tác và làm giám đốc chi nhánh cho Công ty TNHH hai thành viên thì vẫn được phép.

Hội đồng quản trị có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty nên việc thành lập các phòng, xưởng trực thuộc chi nhánh thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng quản trị

Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định...