Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu.

Luật sư tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh...