Luật sư tư vấn các biện pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh với mức thấp nhất.

Việc quản trị rủi ro trong tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân là vấn đề hết sức cần thiết. Công ty Luật TNHH Everest sẽ giúp các chủ sở hữu doanh nghiệp nhận diện và đánh giá đầy đủ từng rủi ro pháp lý để ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro pháp lý.

Chủ Doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê Doanh nghiệp nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân nhưng có quyền tham gia thêm vào việc thành lập công ty TNHH hai thành viên.

Chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự thay mình.

Khi bán doanh nghiệp tư nhân của mình, chủ doanh nghiệp có 02 nghĩa vụ cơ bản: (1) chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; (2) tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thu nhập phát sinh ngoài doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiêp tư nhân; Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Tôi đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân, theo tôi được biết chủ doanh nghiệp tư nhân không có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp khác. Đề nghị luật sư tư vấn, tôi có quyền thành lập, tham gia thành lập cũng như làm chủ doanh nghiệp khác không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; hoặc có thể cho thuê lại doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp không trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Pháp luật doanh nghiệp quy định cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình và phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế bằng văn bản và kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng.

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần nhưng không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân khác.

DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp tư nhân thành doanh nghiệp xã hội.

Có thể chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần, theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn; giai đoạn 2 là chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này.