Trong một số trường hợp, khi gặp khó khăn đột xuất, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Người lao động khi không được bố trí đúng công việc đã làm trước đây có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 3 ngày trước khi nghỉ việc.