Quyết định 01/QĐ-BHXH có quy định các tài liệu cần cung cấp để được hưởng chế độ tử tuất của thân nhân người lao động.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân...

Khoản 1 Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định các trường hợp được hưởng chế độ tử tuất.

Chế độ lương

Bố em tham gia BHXH từ năm 2003 của 1 công ty tư nhân, đến tháng 6/2015, bố em chốt sổ bảo hiểm và không tham gia BHXH nữa.

Sổ bảo hiểm xã hội (người đang đóng bảo hiểm xã hội, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng) hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Luật Bảo hiểm xã hội có một số quy định cụ thể về chế độ trợ cấp tử tuất.